Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Staffanstorpsbanan!

Efter det att kostnaderna för ett öppnande av Staffanstorpsbanan nu visat sig vara uppe i ca 1,5 MILJARDER för att klara de viktigaste åtgärderna i form av planskilda korsningar m.m. och att Banverket (enligt obekräftad uppgift) nu funderar på att skjuta projektet framåt i tiden eftersom de angivna kostnaderna i flerårsplanen inte kan innehållas, anser vi det vara riktigt att i avvaktan på de slutliga handlingarna avseende Staffanstorpsbanan lägga detta projekt på is.

Flytta pengarna till Hjärup och försök på allvar att få till stånd en utbyggnad med ett tunnelalternativ genom Hjärups tätort.

Tunneln genom Hjärup måste prioriteras före den osäkra utbyggnaden av Staffanstorpsbanan.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att diskutera med Banverket om möjligheten att flytta avsatta medel för Staffanstorpsbanan till järnvägsutbyggnaden genom Hjärup.