Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Mer pengar behövs till äldrevården!
Hur tryggar vi pensionärernas framtid
utan att dra ner på skola/barnomsorg?
Antalet pensionärer ökar i vår kommun, liksom i de flesta andra kommuner. De äldre svenskar, som under många år, med hårt arbete, byggt upp vårt land, är värda vår aktning och en trygg ålderdom, med god service och bra vård. Det får inte kännas som ett straff att bli gammal!
Problemet är, att kommunens pengar inte räcker till dessa ökade utgifter. Det kan t o m bli så illa, att man måste dra ner på anslagen till skolor och barnomsorg, för att finansiera den utökade äldrevården.
Vi i Staffanstorpspartiet tror, att det finns bättre alternativ att finansiera angelägna uppgifter som barnomsorg, skolor och äldrevård.
Flera kommuner, t ex Lomma, har beslutat att sälja hela eller delar av sitt kommunala bostadsbestånd, för att på detta sätt få loss kapital till den betydligt mer angelägna ”mjuka” sektorn.
Staffanstorpshus AB har en alltför stor dominans på hyresmarknaden i vår lilla kommun, vilket snedvrider konkurrensen. Det skulle gynna hyresgästerna om det funnes fler aktörer på bostadsmarknaden. Ordentlig konkurrens håller hyrorna nere och ger incitament till förbättrad service för de boende.
Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunledningen att snarast utreda fördelar och nackdelar med att hela eller delar av Staffanstorpshus AB:s bostadsbestånd avyttras, om möjligt i form av bostadsrätt till hyresgästerna, och eljest till privata hyresvärdar.

Tillbaka