Staffanstorpspartiet
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Vad händer med järnvägen Södra Stambanan mellan Lund och Malmö?
Banverket informerade, vid ett "Öppet hus" den 26 oktober 2004 på Hjärups skola, om planerna på att bygga en ny järnväg för godstrafiken mellan Åkarp och Håstad norr om Lund, alternativt bygga ut den järnväg som redan finns mellan Flackarp och Arlöv. Banverket menade att fler människor kommer att resa med tåg i framtiden. För att alla tågen skall få plats måste ytterligare två spår byggas genom Hjärups tätort, dvs. totalt fyra spår. Spåren skulle användas för såväl godståg som persontåg. Kravet på ett separat yttre godsspår viftades bort, eftersom det skulle kosta ca 250 miljoner extra (vad är 250 miljoner i detta sammanhang när citytunneln kommer att kosta minst 10 till 11 miljarder?). Till denna kostnad kan läggas investeringar i järnvägsnäten till och från Malmö central (Västkustbanan, Södra Stambanan, Simrishamnsbanan och Ystadsbanan). Denna investering kommer aldrig att bli samhällsekonomiskt lönsam enligt ett flertal kunniga experter. Av den anledningen bör Banverket kunna satsa ytterligare 250 till 500 miljoner på järnvägsutbyggnaden genom och förbi Hjärup, utan att detta påverkar samhällsekonomin i någon nämnvärd grad.

Enligt tidningsartiklar kräver Staffanstorps kommun ytterligare utredning avseende kostnaden för en nedgrävd tunnel till sju meters djup. Citat: "Men eftersom Banverket avfärdat detta förslag så får man göra det bästa av situationen" säger kommunstyrelsens ordförande. Behandlades av KF 2005-01-24 samt av KS 2005-02-07. Samtidigt som diskussionerna med Banverket förs om en nedgrävd järnväg ges Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en fördjupad översiktsplan för Hjärups samhälle med förutsättningen att det skall gå fyra spår i markplanet, med möjlighet att köra farligt gods på spåren. Detta förfarande är synnerligen märkligt.

Enligt annan tidningsartikel kräver stadsbyggnadsdirektören i Lund stopp för ökad genomfart av godstrafik genom Lunds centrala delar. Citat: "Den enda rimliga lösningen är, enligt Lunds stadsbyggnadsdirektör, ett yttre godsspår, som Lund tillsammans med sina grannkommuner krävt sedan flera år. Det slöts1974 ett ramavtal mellan Lunds kommun och Banverket om ett yttre godsspår."

Varför har inte Staffanstorpspartiet och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fått någon möjlighet att yttra sig över kommunens förslag till yttrande avseende järnvägsutredningen.
Synpunkterna skulle lämnas till Banverket senast 2005-01-31.


Staffanstorp 2005-02-08 (ersätter 2005-01-14, som har reviderats)

Tillbaka