Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Detaljplan för Stanstorp 5:1
(f.d. Logistisk verksamhet, Västanvägen – Rv 11)

Kommunstyrelsens uppdrag 2004-06-07 § 80
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2004-10-20 § 133
Samråd har ägt rum under tiden 2004-11-01 till 2004 11-22.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har delegerats att anta detaljplanen.

Efter samrådet beslutades att i planbestämmelsen ändras för att medge vidgad användning för området. Därefter skulle förnyad utställning ske.

Hittills har planarbetet kostat uppskattningsvis 100 000 kronor. (kanske mer vad vet jag)
Under 2005 och 2006 har inget skett för att fullfölja planarbetet. Sådan handläggning är att slänga pengarna i sjön. Har vi råd med detta?
Att en intressent har hoppat av är inget skäl för att lägga ner planarbetet.

Om ”Tillväxt 7000 skall förverkligas krävs det förutom bostäder också nya verksamhetsområden inom kommunen. De nya invånarna skall inte behöva pendla till arbetsplatser i andra kommuner.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast avsluta planarbetet som nämnden redan har i uppdrag att utföra.