Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Stoppa det politiska mångsyssleriet
I Staffanstorps kommun är vissa politiker överhopade av kommunala uppdrag. Några har mer än 20 kommunala uppdrag samtidigt. Staffanstorpspartiet vill öka den kommunala demokratin och minska det politiska mångsyssleriet genom att sätta en spärr vid maximalt 12 uppdrag.
Det är bättre, att fler delar på uppdragen, än att ett fåtal ska sitta på många stolar samtidigt.
Vi yrkar,
att kommunfullmäktige beslutar, att uppmana valberedningen att, för att bredda demokratin, vid dess beredning av valärenden, söka tillse, att de förslag som lämnas till val till olika förtroendeuppdrag,  fördelas på så många personer som möjligt, och att härvid som riktmärke bör gälla, att ingen förtroendevald bör ha fler än 12 olika kommunala förtroendeuppdrag.

Tillbaka