Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till trafikförbättrande åtgärder vid Storgatans anslutning till Malmövägen m.m.
I korsningen Storgatan – Malmövägen finns i dag ett övergångsställe öster om cirkulationsplatsen samt en gång och cykeltunnel under Malmövägen väster om cirkulationsplatsen.
Gång och cykeltunneln är utformad så att människor med funktionshinder har svårt att klara de branta ramperna. Det finns även cyklister som väljer att stiga av cykeln och leda denna uppför ramperna. Den norra rampen som mynnar i Skånevägen går knappast att göra något åt. Den södra rampen som mynnar i grönområdet öster om Q8-macken går däremot att åtgärda.
På Storgatans östra sida finns en gång- och cykelbana fram till Idrottsvägen därefter upphör cykelbanan.
Cyklister hänvisas till gång- och cykeltunneln på Storgatans västra sida. De flesta cyklisterna väljer ändå att använda gångbanan på Storgatans östra sida och vidare över Malmövägen till Stamvägen (gäller båda riktningarna)
Se bifogad karta
Staffanstorpspartiet yrkar att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag:
 
  • att förlänga cykelvägen på Storgatans östra sida mellan Idrottsvägen och Malmövägen med samma sektion som finns utmed Storgatan norr om Idrottsvägen. Det innebär ett minimalt intrång på en fastighet men det ökar trafiksäkerheten väsentligt. Intrånget kan eventuellt kompenseras genom ett markbyte.
  • att ”handikappanpassa” den södra rampen tillhörande gång- och cykeltunneln under Malmövägen, genom att förlänga densamma.
  • att förlänga tunneln så att detta möjliggör ett byggande av en GC-bana parallellt med Malmövägen förbi Q8-macken fram till Lagvägen. 

Tillbaka