Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Avseende ansökan om att få delegationsrätt att inom strandskyddsområden bevilja dispens från bestämmelserna!
Vad har MOS ordförande gjort för att stadsbyggnadschefen på nämndens uppdrag hos Länsstyrelsen skulle söka att få delegationsrätt att inom strandskyddsområden bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna inom kommunen.
Det är nu minst tre år sedan jag i nämnden uppmanade stadsbyggnadschefen att söka nämnda delegationsrätt. Detta har jag i nämnden framfört såväl muntligt som skriftligt samt lämnat förslag till hur en sådan ansökan skulle kunna utformas. Nämnden delade min uppfattning. Jag har vid ett flertal tillfällen efterlyst resultatet men ingenting har hänt. 
Om en kommuninvånare erhåller en sådan dispens från bestämmelserna och denna beviljas av Länsstyrelsen kostar det den sökande ca 2 500:- i avgift. Avgiften skall inbetalas till Länsstyrelsen.
Om kommunen haft delegationsrätt hade det inte kostat den sökande något. Det hade varit gratis. Kommunen får inte ta betalt för denna dispens. 

Det är nu hög tid att denna enkla begäran verkställs.

Förslag:
Staffanstorpspartiet föreslår att kommunfullmäktige får i uppdrag att ge kommunsty-relsen i uppdrag att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att hos Läns-styrelsen söka  att få delegationsrätt att bevilja dispens från bestämmelserna om det finns särskilda skäl utom inom de områden som omfattas av landskapsbildsskydd.

Tillbaka