Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Tillväxt 7000 - verksamhetsområden?
I Spegeln nummer 2 kunde vi läsa under rubriken .
Citat:
Michael har ordet. Låt fler bo och verka i kommunen!
Skåne är en av Sveriges mest dynamiska regioner, med ett stort inflyttningstryck från med-borgare och företag. En bred politisk majoritet menar att det nu är dags att låta fler bo och verka i kommunen.
Slut på citatet.
 
Dessa ord är verkligen sanna men det finns inte några nya verksamhetsområden i Tillväxt 7000 visionen. Är det meningen att vi skall bygga ut kollektivtrafiken för att fler skall kunna pendla mellan sina bostäder i Staffanstorp till arbetsplatser i andra kommuner?
Vi tror att det skulle vara en fördel om fler kunde bo och verka inom kommunen. På så vis skulle man kunna spara in lite kostnader på utbyggnaden av kollektivtrafiken. Planera för såväl verksamhets områden som bostäder inom vår kommun. Arbetet måste ske parallellt redan från starten med Tillväxtprogrammet.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i visionsarbetet "Tillväxt 7000" se till att utbyggnaden inte sker med enbart bostäder som nu redovisats. Givetvis måste också verksamhetsområden och den kommersiella servicen liksom den kommunala servicen redovisas i samma takt som utbyggnaden av bostäder sker. Reservera mark för alla nödvändiga ändamål.