Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Tågtrafiken i träda – färre tåg än avtalat på Staffanstorpsbanan.
I april år 2001 tecknades ett avtal mellan kommunen, Banverket, Skånetåg, Frigoscandia och Söderberg & Haak. Enligt detta skulle det rulla 840 vagnar på spåret varje år. Det är lite mer än vad som Banverket satt som gräns för att det skall vara samhällsekonomiskt att upprusta och underhålla spåret. Om avtalet inte håller vad det lovat, kan Banverket kräva att kommunen och de tre företagen bidrar till den årliga underhållskostnaden. Som framgår av tidningsartikel den 16 september 2003 är trafiken nedlagd på vissa sträckor, och godset transporteras ofta med lastbil hela vägen. Av bilden i tidningen framgår att spårområdet är helt igenväxt och därigenom olagligt att trafikera med tåg. Av artikeln framgår också att järnvägsområdet vid Staffanstorps station används för ”rangering” av godsvagnar. 
Vilka skyddsområden krävs kring rangerbangården till de närliggande bostäderna? 
Har Banverket/Skånetåg tillstånd att bedriva denna verksamhet?
Trots att trafiken är liten och endast håller en hastighet på 40 km/tim, finns det oro för säkerheten bland kommuninvånarna som bor utmed spåret. Om spåret öppnas för trafik kan inte kommunen hindra att banan även kommer att trafikeras med transport av farligt gods.
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka kostnader för underhåll av spårområdet som kommunen bidragit med. Det vore också önskvärt att få de nedlagda kostnaderna redovisade för respektive åtgärd. Finns det planerade åtgärder medtagna för nästa års verksamhet? I så fall hur mycket?

Tillbaka