Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förbättring av trafikmiljön i Staffanstorp
Många bilister på väg från Malmös norra delar samt från Burlövs/Åkarpsområdet, i riktning österut mot Dalby, och vice versa, använder Malmövägen i Staffanstorp som genomfartsled. De upplever det som för krångligt, att köra nya väg 11 runt Staffanstorps tätort.
För att underlätta för dessa trafikanter och för att förbättra miljön i Staffanstorp (genom att minimera antalet stillaståenden, starter och accelerationer, och därigenom få bättre ”flyt” i trafiken, kommer avgasmängderna att minska), föreslår vi en ombyggnation av korsningen Malmövägen - Västanväg i enlighet med skissen.
Vi yrkar,
att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med Vägverket ta fram och genomföra en trafiklösning för korsningen Malmövägen - Västanväg i form av en cirkulationsplats med separat högersvängande körfält för de bilister som västerifrån avser att svänga höger in på Västanväg.

Tillbaka