Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Bättre miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 108!
Riksväg 108 fyller en viktig funktion för det regionala vägnätet i Skåne. Vägen visar allvarliga brister, både vad avser miljö, trafikmiljö,trafiksäkerhet och framkomlighet. En av orsakerna till dessa brister är den höga belastningen, både av genomgående trafik och lokaltrafik.
Genom att bredda väg 108 och införa planskilda korsningar kan man minimera antalet stillaståenden, starter och accelerationer, och på så sätt få bättre “flyt” i trafiken. Därigenom kommer även avgasutsläpp och buller att minska. En ytterligare fördel är den förbättrade säkerheten för transporter av farligt gods genom kommunen.
Redan 1997 beslöt KSAU i § 103 och KS i § 18, i yttrandet över ”Förstudie/vägutredning, Väg 108 Staffanstorp – Lunds Södra”, att ställa sig bakom bl a förslagen att väg 108 breddas till fyra körfält och att korsningen väg 108/Gullåkravägen byggs ut till planskild trafikplats. Detta direktiv har tyvärr inte följts av KS ordförande vid förhandlingar med Vägverket, trots att det finns en majoritet för detta i kommunfullmäktige. Trots flera påpekanden i kommunfullmäktige har kommunstyrelsens ordförande, i flera år, vägrat, att låta kommunfullmäktige framföra sin åsikt. Detta är ett hot mot såväl demokratin, som mot trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar föreslå Vägverket

att väg 108 breddas till fyra körfält (två i vardera riktningen) i dess sträckning genom kommunen

att väg 108 vid korsningen med E22 söderifrån förses med ett separat högersvängande körfält med därpå följande accelerationsfält 

att korsningen väg 108/Knästorpsvägen (ca 100 m söder om trafikplats ”Lunds Södra”) byggs ut som planskild trafikplats

att korsningen väg 108/Gullåkravägen byggs om till planskild trafikplats

att korsninarna väg 108/Dalbyvägen/väg 11 byggs samman till planskild trafikplats

att korsningen väg 108/Klågerupsvägen förbättras och om möjligt byggs om till planskild trafikplats

att korsningen väg 108/vägen mot Esarp förbättras 

att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att framföra kommunens uppfattning vid förhandlingar med Vägverket och Banverket.

Tillbaka