Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Trivectors spårutredning m.m.

På kommunstyrelsens sammanträde 2006-10-30 redovisades Trivectors Spårutredning i Staffanstorp rapport 2006:38 version 0,9. Dessutom redovisades mötesanteckningar från Styrgruppen för spårfrågor daterade 2006-09-22.

Båda dessa handlingar med flera låg till grund för kommunstyrelsens remissyttrande till Banverket avseende Förstudien (FÖRSLAGSHANDLINGEN) avseende Simrishamnsbanan – Dalby. (BRS PM 2006-05-22).

Dessa handlingar är ett led i revideringen av översiktsplanen för Staffanstorps kommun och det är av största vikt att samtliga partier och alla berörda invånare ges tillfälle att bli informerade om utredningens ställningstagande innan kommunen fastlägger någon sträckning för Staffanstorpsbanan.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att på ett lämpligt sätt ordna ett informationsmöte där allmänheten och alla politiska partier får en möjlighet att komma med synpunkter på de föreslagna åtgärderna.