Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Ökad trivsel och minskat underhåll!

 

För att klara framkomligheten på gångvägen mellan Roos damm och ”Heta linjen” (väster om scoutgården) måste kommunen regelbundet klippa buskarna utmed gångvägens västra sida. Om kommunen istället väljer att lämna en remsa på minst en meter helt fri från vegetation minskas underhållskostnaderna dvs det kanske räcker att klippa buskarna vartannat år.

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärens förslag.