Staffanstorpspartiet
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Trygghetsaspekten vid 5,5 meter nedsänkt järnväg

 

I yttrandet (2005-01-25) till Banverket vilket godkändes av kommunstyrelsen 2005-02-07, § 14/05, framhåller kommunen att citat:

"Trygghetsaspekten för de olika utformningsförslagen bör belysas ytterligare och utifrån genus- och barnperspektivet. Upplevelsen att förflytta sig under järnvägen mot att ta sig över den via en bro. Finns det risker med en bro? Barn kan klättra på räcken och ramla ner eller falla ner på spåret. Skadegörelse mot tågtrafiken i form av nedkastade saker från en bro är några är några riskmoment".

 

Staffanstorpspartiet önskar få ett förtydligande avseende anledningen till den citerade formuleringen.

1. Är inte kommunens bestämda uppfattning att störningar och barriäreffekter i Hjärup skall minimeras genom att järnvägen skall förläggas i tunnel?

2. Om kommunen själv har gjort en utredning som visar att det är olämpligt att förlägga järnvägen i ett tråg (nedsänkt 5,5 meter) finns det då inte klara skäl till att förlägga järnvägen i tunnel?


3. Kan det vara så illa att kommunen redovisar dessa risker för att banverket skall besluta att bygga ut järnvägen i ett första skede med fyra spår i markplanet?

4. Om kommunens bestämda uppfattning är, att störningar och barriäreffekter i Hjärup skall minimeras genom att järnvägen skall förläggas i tunnel, behöver väl inte Banverket befara nämnda skadegörelse i form av nedkastade föremål från en bro?


5. Om kommunens bestämda uppfattning är, att störningar och barriäreffekter i Hjärup skall minimeras genom att järnvägen skall förläggas i tunnel, behöver väl inte föräldrar befara att barn kan klättra på räcken och ramla ner eller falla ned på spåret från en bro?

Enligt Staffanstorpspartiets uppfattning är hela skrivelsen en uppmaning till Banverket att snarast möjligt bygga fyra spår i markplanet eftersom ingen i kommunstyrelsen tror att varken tunnelalternativet eller något annat alternativ, är ett realistiskt alternativ.

Tillbaka