Staffanstorpspartiet
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Krav på järnvägstunnel genom Hjärup?
Vad händer med järnvägen Södra Stambanan mellan Lund och Malmö undrade Staffanstorpspartiet i en interpellation ställd till Ks ordförande 2005-01-14. Svaret daterat 2005-02-28 fick inte debatteras vid fullmäktiges sammanträde nämnda datum.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-01-24 yrkade Staffanstorpspartiet att kommunstyrelsen skulle kräva att Banverket skulle förlägga järnvägen i tunnel genom centrala Hjärup. Detta för att Hjärupsborna skulle kunna passera järnvägsområdet i markplanet eftersom den av Banverket redovisade lösningen innebär att Hjärup delas upp i två områden. Området väster om järnvägen och området öster om järnvägen kan inte fungera som en enhet. Denna barriäreffekt skulle vara till stor nackdel för Hjärupsborna och kommunen.

Vår begäran om krav avslogs av kommunfullmäktige som beslutade att kommunstyrelsen eller dess presidium skulle avge yttrande inom föreskriven tid dvs. före 2005-01-31 där innehållet har sådan inriktning som framgår av föreliggande beslutsförslag, dock med de justeringar att särskilt skall framhållas att kommunens bestämda uppfattning är att järnvägen genom Hjärup skall förläggas i en tunnel.

 
Citat ur yttrandet till banverket daterat 2005-01-25

(Överväganden 2:a stycket sidan 1)
Barriäreffekterna av järnvägen ska minimeras oavsett vilken lösning som kommer till stånd. Fyra passager mellan västra och östra Hjärup krävs. Söder ifrån räknat är de:

1. Separerad bil- och gc-trafik vid Lommavägen.

2. Blandad trafik vid tåghållplatsen.

3. En gång- och cykelförbindelse, som sammankopplar Jakriborg med befintligt gc-vägnät på östra sidan mot nya skolan, norr om stationshuset.

4. Separerad bil- och gc-trafik vid Vragerupsvägen.

(Överväganden 3:dje stycket sidan 2)
" Kommunens bestämda uppfattning är att störningar och barriäreffekter i Hjärup skall minimeras genom att järnvägen förläggs i tunnel."

" Kommunens principiella inställning till det nationella behovet av kraftigt ökat järnvägstrafik genom kommunen med en kapacitetsförstärkning ge-nom Hjärup är att det förutsätter ett kapacitetshöjande järnvägsspår i ett yttre läge i enlighet med de motiv och utredningar SSSV kommunerna ti-digare gemensamt presenterat."

" Bullerstörningar skall minimeras oavsett vilken lösning som kommer till stånd. Fler fastigheter ska kompenseras med bullerskyddande åtgärder främst längs Banvallsvägen. Förslag ska visas på alternativa utformning-ar av bullerskydd. Det av kommunen tidigare idémässigt redovisade förslaget med en "glasöverbyggnad" av spårområdet bör ingå."

" Barriäreffekterna av järnvägen ska minimeras oavsett vilken lösning som kommer till stånd. Antalet passagekopplingar tvärs järnvägen skall vara fyra stycken och kostnaderna skall redovisas tydligare."

 
Staffanstorpspartiet önskar få ett förtydligande avseende följande "krav" i yttrandet till Banverket:
1. Separerad bil- och gc-trafik vid Lommavägen.
Skall det inte stå från järnvägen separerad bil-, gång-, cykel- och mopedtrafik?
Enligt kommunens bestämda uppfattning i markplanet ovanför järnvägen eftersom järnvägen skall förläggas i tunnel.

2. Blandad trafik vid tåghållplatsen.
Avser kommunen här "tallrikslösningen" under järnvägen? Har kommunens bestämda uppfattning att järnvägen skall förläggas i tunnel redan frångåtts?
Gällande detaljplan redovisar endast en GC-tunnel under järnvägen i anslutning till nuvarande stationsområde.


3. En gång- och cykelförbindelse, som sammankopplar Jakriborg med befintligt gc-vägnät på östra sidan mot nya skolan, norr om stationshuset.
Skall det inte stå från järnvägen separerad lokalgata, förlagd i markplanet över järnvägsområdet, eftersom kommunens bestämda uppfattning är att järnvägen skall förläggas i tunnel?

4. Separerad bil- och gc-trafik vid Vragerupsvägen.
Skall det inte stå från järnvägen separerad lokalgata förlagd i markplanet över järnvägsområdet, eftersom kommunens bestämda uppfattning är att järnvägen skall förläggas i tunnel?


Kommunens bestämda uppfattning är att störningar och barriäreffekter i Hjärup skall minimeras genom att järnvägen förläggs i tunnel. Om kommunens bestämda uppfattning är att järnvägen förläggs i tunnel varför talas det då hela tiden om passager "under" järnvägen?


Är det möjligen så att kommunen inte tror, att en nedsänkt järnväg med fyra spår i tunnel, är ett realistiskt alternativ?

Tillbaka