Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Redovisning av skattefinansierade utlandsresor
Staffanstorps kommuns politiker och tjänstemän tenderar att allt oftare ge sig ut på av skattebetalarna finansierade utlandsresor, ibland även till andra kontinenter. Vissa av dessa resor kan kanske anses vara befogade. Eftersom flertalet skattebetalare verkar betrakta dessa resor som offentligbetalda semestrar för nomenklaturan, är det angeläget att kräva en redovisning av dessa resors berättigande.
Redovisningen bör avse vilken nytta skattebetalarna i Staffanstorps kommun har dragit av resorna, oavsett om dessa är finansierade av kommunala eller statliga skattemedel (därmed likställs naturligtvis bidrag från statliga institutioner, typ SIDA o. likn.). 
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att det åligger kommunstyrelsen att en gång per år till kommunfullmäktige redovisa samtliga skattefinansierade utlandsresor, som politiker och tjänstemän inom kommunen gjort under föregående kalenderår, vilket syfte resan haft samt vilka personer som deltagit på respektive resa.

att till kommunfullmäktige vid samma tillfälle redovisa vilken ekonomisk eller annan nytta kommuninvånarna haft av respektive resa, ställt i relation till kostnaden för resan. Kostnaderna för vikarierande ersättare, traktamenten, arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst bör klart redovisas var för sig.
 

Tillbaka