Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Förslag till ombyggnad av på Västanvägens anslutning till väg 11 mot Malmö.

Det skall nu detaljplaneras för ett åkeri i anslutning till rubricerade korsning.
Till och från åkeriet kommer det alltså att ske transporter/trafikrörelser med lastbilar.

För att undvika trafikstockning när bilar från Staffanstorp skall köra ut på väg 11 är det önskvärt att anslutningen mot Malmö utformas som det skett vid väg 103s anslutning till väg 108. Nämnda anslutning har försetts med ett separat högersvängande körfält för trafiken från Lund mot Lomma vilket innebär att trafiken mot Lomma inte kommer i konflikt med trafiken mot Staffanstorp. Denna trafiklösning har mottagits med tacksamhet av de flesta trafikanterna.

 
En liknande trafiklösning bör inarbetas i den nu pågående detaljplaneringen för logistikföretaget (åkeriet)En motion med samma intentioner har behandlats i kommunfullmäktige (1996?) men förhållandena har nu radikalt förändrats varför en ny prövning bör ske

 

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa den föreslagna trafiklösningen i detaljplanen som nu håller på att upprättas. Vägverkets godkännande krävs givetvis och utformningen bör ske i samråd med Vägverket.

Tillbaka