Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Trafik- och miljöförbättrande åtgärder på Kronoslättvägen och Västanvägen
Kronoslättvägen och Västanvägen har en alltför bred vägsektion (ca 12 meter). Gång- och cykelbanor saknas med undantag för en mycket kort sträcka på Kronoslättvägens södra sida mellan Västanvägen och Önsvala förskola. Kronoslättvägen används också ofta för uppställning av tung lastbil med släp. Den breda gatusektionen inbjuder till alltför höga farter. En enkel och billig lösning är att minska körbanebredden till 7,0 meter. På resterande del anläggs en 1,5 meter bred upphöjd remsa och en 3,5 meter bred gång- och cykelbana helt avskiljd från körbanan.
 
I dag tvingas de gående att använda parkremsan på Kronoslättvägens norra sida och Västanvägens östra sida. Denna lösning är inte tillfredställande vid blött underlag och det är inte lätt att ta sig fram med rullator eller barnvagn. Vid busshållplatserna och vid korsningen Kronoslättvägen - Västanvägen krävs annan lösning.Om detta förslag genomförs kan inte lastbilarna parkera längs gatan och hastigheten kommer att minska radikalt.
 
Se bifogad karta
Staffanstorpspartiet yrkar att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Tekniska nämnden i uppdrag:
     
    • - att bygga en separat gång- och cykelbana på Västanvägens östra sida mellan Polonäsvägen och Kronoslättvägen genom att minska vägbredden. Körbanebredden bör vara max 7,0 meter.
    • - att bygga en separat gång- och cykelbana på Kronoslättvägens norra sida mellan Västanvägen och Gåravägen genom att minska vägbredden. Körbanebredden bör vara max 7,0 meter.

Tillbaka