Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Ställ krav på yttre godsspår!
Staffanstorpspartiet vill att människors hälsa skall stå i centrum och kräver därför att kommunen ställer som ultimatum att Banverket redovisar det yttre godsspåret i sin framtidsplan för järnvägen 2004 – 2015. Det är synnerligen viktigt att det blir ett separat godsspår utanför såväl Hjärups tätort liksom utanför de övriga tätorterna inom kommunen. Frågan om järnvägssystemets kapacitet i ett av landets mest trafikerade avsnitt bland annat genom Burlöv, Staffanstorp, Lomma, Lund och Kävlinge kommuner kan inte reduceras till och hanteras enbart som ett räknestycke i Banverkets simuleringsmodell. 
De människor som bor eller verkar utmed järnvägen är djupt oroade av de negativa konsekvenserna av en utökning och permanentning av godstrafiken. Det räcker inte med att Banverket avser att i framtiden bygga ett yttre godsspår. Det skall stå skall bygga och framför allt när Banverket avser att bygga ett yttre godsspår. Järnvägstrafiken ger ifrån sig utsläpp av bly, kadmium, kreosotkvicksilver, arsenik, freoner och PCB. 
Ett yttre godsspår utanför tätorterna är den enda miljömässigt  och ur andra aspekter långsiktigt hållbara lösningen i vår region. Ta gärna lärdom av Burlöv, Lomma, Kävlinge och Lunds kommuner
Staffanstorpspartiet yrkar, att kommunfullmäktige, beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag  

- att till Banverket framföra att kommunen kräver att Banverket garanterar att bygga ett yttre godsspår parallellt med utbyggnaden av Västkustbanan/Stambanan innan kommunen antar någon detaljplan som medger en utbyggnad till fyra spår genom Hjärups samhälle. (Gäller även Staffanstorpsbanan).

- samt att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att meddela kommunens nämnder att planera kommunens utbyggnad utifrån nämnda förutsättning.

Tillbaka