Staffanstorpspartiet
Till kommunfullmäktige

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Nils-Ove Mårtensson

Varför stöder kommunen Zimbabwes rasistiska regim?
Staffanstorps kommuns politiker och tjänstemän tenderar att allt oftare ge sig ut på av skattebetalarna finansierade utlandsresor, ibland även till andra kontinenter.
Från Staffanstorpspartiet har vi alltid kritiserat slöseri med skattebetalarnas pengar. ”Studieresan/-orna” till Zimbabwe har varit del i ett utbyte med en odemokratisk regim. De delegater från Zimbabwe, som deltog i detta jippo (delvis finansierat av Staffanstorps skattebetalare via SIDA, delvis genom kommunalskatten) hade säkerligen inte fått åka till Sverige, om de varit mindre än 100-procentigt lojala mot landets regerande diktaturstyre.
Undertecknad önskar svar på följande frågor:

1. Hur många resor har kommunens politiker och/eller tjänstemän gjort till Zimbabwe, och när har dessa företagits?

2. Hur många gånger och när har kommunen haft officiella besök från Zimbabwe?

3. Vilka politiker/tjänstemän har deltagit på respektive resa?

4. Hur mycket har detta kostat Staffanstorps skattebetalare i arvoden, förlorad arbetsförtjänst, lön till vikarier m m? 

5. Vilken kommunal instans har tagit initiativet till Zimbabweresorna? Vänligen förete beslutsunderlaget.

6. Anser Du att gästerna från Zimbabwe representerar ett demokratiskt styrelse skick?

7. På vilket/vilka sätt har detta utbyte med den rasistiska regimens företrädare medfört fördelar för Staffanstorps kommuns invånare?

8. Anser Du att utbytet med Zimbabwe bör avslutas/fortsättas/utökas?

9. Hur ställer Du Dig till att officiellt meddela ”vännerna” från Zimbabwe, att vi med omedelbar verkan avslutar allt samröre med Zimbabwe på grund av landets odemokratiska styrelseskick, samt att meddela SIDA att det inte ligger i Staffanstorpsbornas intresse att med skattepengar stödja krigförande diktaturer?

10. Finns det för närvarande några planer på fortsatt utbyte med Zimbabwe?
 

Undertecknad är tacksam för ett skriftligt och utförligt svar!

Staffanstorp den 18 oktober 2001
 

Tillbaka