Staffanstorpspartiet
Vi arbetade för Sverige/svenskar i allmänhet och skåningar och våra kommuninvånare i synnerhet.
STAFFANSTORPSPARTIET - MOTIONER
980420: Repatriering
980420: Avskaffa arvoden i kommunfullmäktige
980507: Förbättring av trafikmiljön i Staffanstorp
980513: Stoppa det politiska mångsyssleriet
980817: Bättre turistinformation
990203: Parkering längs västra sidan av PH-Lings väg
990218: Bredda Väståkravägen
990923: Avskaffa arvodet under pauserna
990930: Fler P-platser vid Torget
991119: Planskild korsning väg 108 och Gullåkra/Maskinvägen
991212: Högre effektivitet i kommunfullmäktige
000315: Antivålds- och antidrogprogram
000321: Motionsmotion
000409: Redovisning av skattefinansierade utlandsresor
000925: Fråga till KS ordförande N-O Mårtensson angående turism
001123: Politisk maxtaxa
010104: Flagga skånskt
010115: Låt Staffanstorps kommun vara ”lapplisebefriad zon”
010524: Mer pengar till äldrevården! Sälj ut delar eller hela Staffanstorpshus AB?
011018: Varför stöder kommunen Zimbabwes rasistiska regim?
020117: Bättre valmöjlighet i Hjärup!
020214: Informera om kommunismens brott mot mänskliga rättigheter,m.m.
020403: Inför ”Kommunens Dag” i Staffanstorp
020502: Klassmorfar” till Staffanstorps kommuns skolor
020516: Hjälp flyktingar/invandrare återvända hem!
020606: Utse en ”Äldreombudsman” i Staffanstorp
020617: Sluta slösa skattepengar på långväga utlandsresor!
020627: Bättre miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 108
020708: Fråga: Vad gör Staffanstorps kommun för att stoppa narkotikamissbruket?
020810: Inrätta fler byalag i kommunen!
020822: Angående Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens framtida utformning
020828: Avskaffa oppositionsrådet!
020904: Minska socialbidragskostnaderna!
021031: Delegationsrätt inom strandskyddsområden!
021031: Förslag till trafikförbättrande åtgärder vid Malmövägen-Skånevägen!
021031: Förslag till trafikförbättrande åtgärder på Skånevägen!
021031: Förslag till trafikförbättrande åtgärder vid busstationen!
021109: Fråga: Vem bär ansvaret för “gupp” skador på kommunens gator?
030116: Överklagande till Länsrätten ang KF´s beslut 021216 att antaga ÖP-2002
030313: Ställ krav på yttre godsspår!
030415: Förslag till trafikreglerade åtgärder på Stamvägen!
030415: Motion angående utbyggnad av GC-väg utmed banvallens södra sida!
030415: Bygg ut Södra Lundavägen som gårdsgata!
030515: Trafikförbättrande åtgärder vid Storgatans anslutning till Malmövägen
030515: Ttrafik och miljöförbättrande åtgärder på Malmövägen
030526: Trafik och miljöförbättrande åtgärder på Kronoslättvägen och Västanväg
030616: Förslag till undanröjande av siktskymmande vegetation
030807: Verksamhetsområdet Beden - Grevie
031030: Med anledning av det ”KOMMUNALA HANDIKAPÅRET 2003”.
031030: Delfinansiering av den första delen av Staffanstorpsbanan.
031030: Tågtrafiken i träda – färre tåg än avtalat på Staffanstorpsbanan.
031211: Ttrafikförbättrande åtgärd på Skånevägen vid busstationen i Staffanstorp.
031211: Representant för arbetsgrupp i Hjärup.
040131: Akutsjukvårdsutrustning till räddningstjänsten
040330: Ny detaljplan för verksamhetsområde söder om Foodia området.
040429: Alternativ barnomsorg med valfrihet.
040514: Vad fick vi för 3 miljoner?
040610: Krav på ENHETLIG UTFORMNING AV "GUPP" i Staffanstorp.
040610: Enkel, liten eller stor detaljplan - delegation från KF.
040902: Ttrafikförbättrande åtgärd vid GC överfarten på Annerovägens förlängning.
040903: Flyttning av vägmärke (GCVÄG) söder om biblioteket i Staffanstorp
040924: Oombyggnad av på Västanvägens anslutning till väg 11 mot Malmö.
041206: Förbättra belysningen på GC vägen i Annerovägens förlängning.
041206: Revidera ÖP-2002 omgående.
041208: Reservation mot beslut ang sjuvåningshuset på gamla postens parkering
050208: Interpellation: Vad händer med järnvägen mellan Lund och Malmö?
050227: Interpellation: Angående Hjärups nya skola.
050301: Skall medborgarna få överklaga detaljplaner som går dem emot?
050421: Förslag att ändra arbetsordningen för kommunfullmäktige
050511: Krav på järnvägstunnel genom Hjärup?
050529: Trygghetsaspekten vid 5,5 meter nedsänkt järnväg
050529: Krav på yttre godsspår, vad händer när den osannolika olyckan inträffar?
050916: Färdtjänst för resa utom hemkommunen
050923: Angående den Skånska regionala historieboken "Terra Scaniae"
050923: Miniminivå för standarden på kommunala musikskolan
060306: Trafikplats Flackarp (väg 108 - ny väg mot Hjärup)
060306: Tillväxt 7000 - verksamhetsområden?
060505: Förslag till kompletterande text på infarts skylt!
060608: Nej till lapplisor och betalparkering!
060616: Detaljplan för Stanstorp 5:1.
060616: Bygg en ishall i Staffanstorps kommun!
061102: Staffanstorpsbanan!
061102: Trivectors spårutredning!
061102: Förslag till ny förbifart utanför Esarps kyrkby!
070220: Vårdnadsbidrag till dem som så önskar!
070326: Området vid Mellanvången - Södra idrottsplatsen.
070523: Fastställ enhetliga riktlinjer avseende utformning av gator i kommunen.
070523: Gångbana/körbana Blekingevägen – Biblioteket.
070523: Gångbana Apoteksgatan – Södergatan vid folktandvården.
070523: PARKERINGSNORM att tillämpa vid ny detaljplan.
070523: Angående deltagande i rev. av ÖP2010 samt FÖP för byarna.
071119:

Skrotbilar på Blekinge och Ölandsvägen.

071227: Riv bron (Dalbyvägen) över Järnvägsgatan.
080315: Bygg cykelställ med tak för besökare till Rådhuset och Torget!
080428: Utformning av enhetliga vägbulor!
080525: Var rädd om den kvarvarande parkmarken!
080627 Öppna Staffanstorpsbanan för enbart spårvagnstrafik!
080819 Viktigt med gatubelysning på landsbygden!
081214 Öppna del av Staffanstorpsbanan för dressinåkning!
081214 Bygg ut Truckvägen - Truckstigen!
090301 Cirkulationsplats på Malmövägen-Tingsvägen!
091006 Planfri korsning väg11/Särslöv!
091116 Ökad trivsel och minskat underhåll!
120905 Behöver kommunen ett oppositionsråd?

Staffanstorpspartiet

Kontakta oss

Staffanstorpspartiet
Filarestigen 9

247 70 Genarp
E-post